Kwaliteit

Care-Point is HKZ gecertificeerd. We laten hiermee zien dat onze organisatie de zaken intern goed op orde heeft, dat we de klant centraal stellen en voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Image
Image
Image
Image

Missie en Visie

Missie
Maatwerk staat centraal binnen Care-Point. Doordat Care-point een kleine organisatie is maakt dit het persoonlijk en laagdrempelig.

Onze vakbekwame professionals bieden ambulante begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. We gaan altijd uit van iemands kracht en niet van zijn of haar tekortkomingen. Het stimuleren van de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk. De cliënt houdt zelf de regie, samen wordt gezocht naar oplossingen die passend zijn bij de situatie. Hierin is een open communicatie en betrouwbaarheid belangrijk!

Care-Point is ervan overtuigt dat een juiste balans noodzakelijk is om goed in je vel te zitten en stimuleert een zinvolle vrije tijd invulling. Sport en spel heeft een positieve uitwerking op lichaam en geest.

Kenmerkend aan de werkwijze binnen Care-Point:

 • Een respectvolle en persoonlijke benadering;
 • De vraag van de cliënt staat centraal;
 • Betrouwbaarheid en een open communicatie zijn erg belangrijk;
 • We werken oplossing- en systeemgericht.


Visie
Care-Point is een jonge, dynamische organisatie van goed opgeleide professionals, welke veel waarde hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Middels ons kwaliteitssysteem en keurmerk wordt de continuïteit van het verbeterproces gewaarborgd.

We vinden het belangrijk dat de juiste begeleider(s) aan de cliënt gekoppeld wordt, waardoor er op een passend tempo en met de juiste expertise bereikt kan worden wat er binnen de mogelijkheden ligt. 

Image

Waar bieden wij ambulante begeleiding

Care-Point biedt begeleiding middels het PGB en ZIN (Zorg In Natura), zij is gecontracteerd door meerdere Gemeenten. Onze ambulant begeleiders zijn onder andere actief in Opsterland, Ooststellingwerf, Heerenveen, Weststellingwerf, Steenwijkerland en Meppel.

Nieuwsbrief

Care-point brengt 3 keer per jaar een nieuwsbrief uit met onder andere nieuws over de organisatie, leuke verhalen, handige tips, grappige of mooie foto’s, een lekker en betaalbaar recept. Een nieuwsbrief voor en door cliënten, betrokkenen en de hulpverleners. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je aan!

Medezeggenschap

Jaarlijks organiseert Care-Point een bijeenkomst voor cliënten en belangenbehartigers waarin zij invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Care-Point. De datum hiervoor wordt kenbaar gemaakt op de website en via de hulpverleners. Aanmelden kan dan via medezeggenschap@care-point.nl

in- en exclusiecriteria

Voorwaarden voor het kunnen afnemen van ambulante begeleiding bij Care-Point:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je stelt je begeleidbaar op en wil werken aan je doelen
 • Er is een geldige indicatie

Care-Point biedt geen:

 • Behandeling en therapie;
 • Persoonlijke verzorging
 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg;
 • Het aanreiken of toedienen van medicatie;
 • Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Wij bieden geen ondersteuning in de weekenden en over het algemeen niet in de avonden.

Je situatie kan veranderen op het moment dat je bij Care-point in zorg bent. Wanneer je op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zou moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met je en/of je vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg wel geboden kan worden.

Privacy reglement

Care-Point staat voor transparantie, openheid en heldere communicatie, uiteraard wel binnen de grenzen van de AVG wetgeving. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe we met uw gegevens omgaan. Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden er verschillende gegevens van u verzameld. U heeft  recht op bescherming van deze gegevens, hoe we dit doen hebben we vastgelegd in ons Privacy reglement.

Meldcode

Care-Point werkt volgens de algemene meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Image

Klachten

Er kunnen momenten voorkomen waarop u niet tevreden bent over de door ons geleverde dienstverlening. We stellen het op prijs als u dit kenbaar maakt zodat wij kunnen werken aan verbetering. Dit kan bij de desbetreffende begeleider of via het Klachtenformulier.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze begeleiding te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

In het klachtenreglement kunt u hier meer informatie over vinden.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.