Wij hechten veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de persoonsgegevens van iedereen die hij ons is betrokken zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Of je nu cliënt bij ons bent, of een ouder, als medewerker of stagiair, ketenpartner, verwijzer, gemeente, zorgverzekeraar of leverancier.

Privacybeleid

Hier lees je welke gegevens we verzamelen en waarom we dit doen. Welke rechten onze relaties hebben en wie verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming binnen Care-Point? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Mevrouw S. van der Hoorn, 0615268340, info@care-point.nl

Gegevens cliënten en naastbetrokkenen

Zodra u bij ons bent aangemeld gaan we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn niet alleen gegevens van u zelf maar vaak ook over uw gezin.

We verstrekken zo nodig gegevens aan andere als u hiervoor toestemming heeft gegeven en verwijderen alle gegevens uiteindelijk ook weer. Alle gegevens liggen vast in een goed beveiligd systeem, waartoe u zelf ook toegang heeft.

Waarom worden gegevens verzameld?

We hebben persoonsgegevens nodig om de zorg of begeleiding zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, zowel als het gaat om de inhoud als de organisatie van de zorg of begeleiding. De gegevens over de inhoud van het traject zijn nodig voor de hulpverleners. Maar we hebben ook bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum en BSN nodig om u brieven te kunnen sturen en om onze zorg in rekening te kunnen brengen bij de gemeente of zorgverzekeraars.

Wanneer worden gegevens verwijderd?

Voor alle gegevens geldt dat we niet meer gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede hulpverlening te kunnen bieden. We bewaren uw gegevens maximaal 15 jaar (vanaf de achttiende verjaardag) tenzij iemand eerder gebruik maakt van zijn of haar vernietigingsrecht.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen de gegevens over een cliënt niet met andere delen. Mocht het van belang zijn om gegevens te delen met andere, bijvoorbeeld met andere zorgverleners buiten Care-Point, van vragen wij daarvoor toestemming.

Soms verplicht de wet ons om gegevens te verstrekken of zijn er situaties waarin een cliënt gevaar loopt en met betrokkenen alles is geprobeerd om de situatie op een andere manier op te lossen, dan verstrekken wij gegevens zonder toestemming, maar we stellen u daarvan wel op de hoogte.

Gegevens medewerkers, stagiairs en sollicitanten

Iedereen die solliciteert bij Care-Point stuurt een sollicitatiebrief en cv met daarin allerlei persoonsgegevens. Als iemand wordt aangenomen dan gaan deze stukken in het personeelsdossier. Indien iemand wordt afgewezen dan bewaren wij deze stukken tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Daarna worden ze vernietigd, tenzij een sollicitant ons toestemming heeft gegeven om zijn of haar gegevens in portefeuille te houden. In dat geval bewaren we deze een jaar.

Van medewerkers houden we een personeelsdossier bij. We verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst en de cao uit te voeren. Het verstrekken van gegevens aan anderen gebeurt alleen met toestemming of op grond van een wettelijke verplichting.

Van stagiairs verwerken we alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoeren van de stageovereenkomst.

Gegevens bezoekers Care-Point website

Van bezoekers van de website van Care-Point verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand zijn of haar gegevens achterlaat.

Gegevens bewaren we niet langer dan nodig. We geven gegevens niet aan derden zonder dat we daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gekregen.

Gegevens relaties

Ook van relaties registreren we persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat iemand contactpersoon is.

We gebruiken die gegevens alleen als dat nodig is om contact te onderhouden. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. we geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Hoe worden uw gegevens bewaard?

De persoonsgegevens bewaren we in een goed beveiligd systeem. Met de ICT-leveranciers, die de onderhoud en beheer van dit systeem doen, hebben we duidelijke afspraken vastgelegd over geheimhouding en beveiliging.

Beveiligingsmaatregelen

Voor het verwerken van uw gegevens maken we gebruik van een systeem dat gebruik maakt van ISO27001, 14001, 9001 en NEN7510 gecertificeerde datacentra.

Datalekken

Wanneer het ondanks onze maatregelen mocht gebeuren dat andere toegang krijgen tot uw gegevens dan doen wij daarvan altijd melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en informeren wij u hierover. Wij werken volgens een protocol voor datalekken.

Welke informatie wordt gedeeld?

Hierboven is bij de verschillende groepen beschreven wanneer en waarom wij eventueel gegevens met andere delen, welke gegevens naar wie worden verzonden en met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag. Tijdens de intake wordt er een toestemmingsverklaring ondertekend waarin u per instelling of organisatie aan kunt geven of de persoonsgegevens wel of niet mogen worden uitgewisseld.

Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Wat zijn uw rechten?

Iedereen van wie wij persoonsgegevens verzamelen, heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. De gegevens kunt u opvragen of u kunt een verzoek tot vernietiging doen.

Gegevens kloppen niet: wat moet ik doen?

Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Hoe dient u een vernietigingsverzoek in?

Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming voor meer informatie.

Klacht indienen over privacy

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Care-Point met uw persoonsgegevens omgaat dan horen wij dat graag van u.

Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming voor meer informatie. In het klachten reglement kunt u hier ook meer over lezen.